ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

 

برای فرستادن مقاله یا خبر ،همکاران گرامی می توانند به صورت های زیر عمل کنند:

- نوشتار را بوسیله ی پست رایانه ای(ایمیل) بفرستند.

-آنرا به دفتر ماهنامه با دور نگار بفرستند.

- آنرا با پست سفارشی به نشان دفتر ماهنامه درتهران بفرستند.

-خود و یا پیک آنرا به دفتر ماهنامه تحویل دهند.

 

تلفن : ٨٨٩٨٥۱٥٩  دور نگار٨٨٩٨٥۱٦٠

tashkhis@gmail.com پست رایانه ای:

 

 

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>