ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

                       پارسی را پاس بداریم

 مردم جهان با بیش ازسه  هزار زبان درجهان سخن می گویند.در این میان تنها شمار اندکی  از این زبانها  در گستره بزرگ گیتی به شکوفایی رسیده است.جه بسا زبانهایی با یهره مند بودن از شمار بزرگی گوینده ،برای نداشتن پویندگی بایسته  نتوانسته است به بالندگی شایسه ای برسد.پارسی با داشتن همه ی ویژه گی های  یک زبان پویا ،بی گمان دارای جایگاه بلندی در میان زبانهای دیگر است.

زبان پارسی نه تنها یکی از زیباترین زبانهای جهان است، هر آینه  نخستین نشان نژاده گی ویگانگی ایرانیان بشمار می آید. شیفتگان ایران دوست  اگر رنج پالایش ازواژه های  آلاینده آن که به انگیزه های گونه گونی در درازنای سالیان در آن رخنه کرده اندبر خود هموار کنند،بی گمان کاری هم ارز پاسداری از یگانگی خاک میهن خود انجام داده اند.بهر روی این خویشکاری نیازمند پشتکار و دلبستگی است که جوانه ی آن درسرشت  بیشتر جوانان میهن شکوفه دارد.نسل های گذشته به ویژه خدایان رسانه های فرامرزی هنوزهم برای خودنمایی از واژه گان ناهنجار گذشنه بهر ه می برند.به فرازهایی از این دسته که در یکی از این رادیوها بخش شده است، بنگرید" اصطلاحات  جد اندر جدر ،به طور کتبی یا افواهی  به اولاد این وطن منقل شده است" تنها واژه های (به،اندر،شده است) ،فارسی است.نمی دانم برتری  واژه ی "افواه"  بر واژه ی "دهانی" یا" زبانی"ویا  واژه گان جد اندر جد" بر " نیاکان"  چیست؟

******************************************************************************************************

ما در کنارگرفتاری های  کاری  و تنگناهای زمانی فراوان خود،به نوشتن واژه نامه ای کوچک پرداخته ایم.پایه ی واژه نامه بر روی فرهنگ "معین" استوار است.در این ره گذرنیز از چندین نوشته ی فرهیختگان و وبگاه های شیفتگان نیز بهر ه مند شده ایم که جا دارد در اینجا از همه ی این گرامیان سپاسگزاری کنیم.

این فرهنگ واژگان کوچک ،آزمایشی است.بی گمان از لغزش تهی نیست. در آینده با بهره گیری از نگرشهای استادان ارجمند  و نوشتارهای    دیگربه  کاستی زدایی آن می پردازیم..بهر روی امیدواریم که جوانان شیفته پارسی از این بهره مند شوند.برای دریافت چم واژه ی دلخواه خود،بر روی اولین واج آن تلیک کنید.

آ-آ   

ب-پ-ت-ث

ج چ ح خ

دذرز

س ش ص ض ط ظ

ع غ ف ق

ک گ ل

م ن و ه ی

 

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>