ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

 

انجمنها به ترتیب الفبا عبارتند ار: 

 

۱-آسیب شناسی

۲-انگل شناسی                                                      نظر خودرا باپست الکترونیکی(ایمیل) وبا به آدرس نشریه تشخیص آرمایشگاهی

۳-ایمونولوژی و آلرژی                                           پست کنید.

٤-بیوشیمی

٥-دکترهای علوم آزمایشگاهی  http://www.iacld.org/

٦-انجمن ژنتیک پزشکی http://www.genetics.ir/                                                    

۷-سم شناسی

٨-متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی

٩-میکروبشناسی

۱۰-ویروس شناسی

چند سالی است نیز " جامعه ی علمی آزمایشگاهیان ایران" نیز که برگیرنده ی همه انجمن ها است، تشکیل شده است.

 

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>