ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

سال  ۳۱۳۸

 تشخیص آزمایشگاهی سی وهفت

تشخیص آزمایشگاهی سقز های ترومبوفیلیایی...... دکتر سارنگ تونسی

تشخیص قیل از تولد بیماری های ژنتیکی....... دکتر صادق ولیان بروجنی

بررسی آنتی ژن های لیپیدی در مخمر.... شاهین ابراهیمیان / دکتر فریده زینی

آمباپور یک عامل مهم ویرولانس در تک یاخته آنتامباهیستولیتیکا.... دکتر فرناز خیراندیش / دکتر علی حقیقی

مبانی نظری واکنش های زنجیره ای.... مسعود روانبخش

اهمیت پروتئین های نوترکیب تاکی زوئیت در تشخیص توکسو پلاسموزحاد.... دکتر مریم نیتی

عفونت های ادراری ناشی از کلبسیلا... آرش صناعی / محمد مهدی مافی/ پیام بهزادی / الهام بهزادی

مصاخبه با آقای دکتر علی نیک پور

اخبار آزمایشگاهی.... دکتر محمدجواد غروی

جدول نتیجه ارزیابی اقلام رفرانس 

 

تشخیص آزمایشگاهی سی و شش

سخن مدير مسئول......دكتر عباس افراه

ارزيابي خطر ابتلا به بيماري كرونر قلب از طريق تستهاي نوظهور آزمايشگاهي...دكتر محمدرضا حكمت

بررسي كارآيي روش رايج كشت خون در جداسازي و شناسايي باكتريهاي بيماريزا...دكتر مسعود حاجيا/ دكترسيد محمد جواد حسيني

اهميت باليني هليكوباكترهاي غير از هليكوباكترپيلوري..... دكتر حميد رضا هنرمند

Total GHb درمقابلHbA1C ........دكترسودابه جمالي

پروكلسيتونين   PCT تحولي نوين در تشخيص آزمايشگاهي..  بابك خليلي حداد

تشخيص بيوشيميايي بيماري گالاكتوزمي كلاسيك سنجش كيفي آنزيم...دكتر فرزانه ميرجاني/ ندا نقيبزاده طباطبايي / سهيلاقنديلي /  رضا ميرفخرايي /

توكسينهاي باكتريايي....... پيام بهزادي / الهام بهزادي / محسن گراميشعار

كريپتوسپوريديوم پاروم.... خديجه خانعليها / فرح بخارايي سليم

مصاحبه...دكتر محمد نيكفرجام

اخبار آزمايشگاهي........... دكترمحمدجواد غـروي

 

تشخیص آزمایشگاهی سی و پنج

نتيجه ارزيابي كيفي اقلام آزمايشگاهي 

روماتسم و عفونتها تحت بالن مزمن فعالدکتر محمدرضاصادقان

جداساز و شناسائي آئروموناس وپلزيوموناس از نمونه هاي اسهالي..... زهره قلاوند/ دکتر محمدمهد سلطان دلال/ بهرام نکمنش

روشها تشخيص توکسوپلاسموز انساني.......... مرم نيتي فاطمه ميرهادي

پديده تجزيه DNA در آپوپتوزيس.... هانيه سراج

مصاحبه............ دکتر محمدجواد غروي

اخبار آزماشگاهي ........... دکترمحمدجواد غروي

نتيجه ارزيابي اقلام آزمايشگاهي

 

تشخیص آزمایشگاهی شماره سی و چهار

روماتيسم و عفونتهاي تحت باليني مزمن فعال دكتر محمدرضاصادقيان

جايگاه گسترش مستقيم در آزمايشگاه باكتريولوژي.... دكتركيومرث قاضي سعيدي/ فرخ ايزدپور

جداسازي و شناسائي آئروموناس وپلزيوموناس از نمونه هاي اسهالي.. زهره قلاوند/ دكتر مهدي سلطان دلال/ بهرام نيكمنش

سوپر آنتيژنها..............دكتر حميدرضا هنرمند

لكتين از تئوري تا كاربرد آن در هلمنتها. حميرا قباديدكتر علي فرهناك

بيماري پيوند عليه ميزبانمحمدرضا حيدرنيا

چهرههاي درخشان تاريخ پزشكي ديستروفي دوشن. ترجم:مسعود روانبخش

مصاحبه ..كتر جواد بلورچيان

اخبار آزمايشگاهي........ دكتر محمدجواد غروي

اخلاق پزشكي      

 

                                                                                                          

نشريه تشخيص آزمايشگاهي شماره سی و سه

سخن مديرمسئول....دكتر عباس افراه

ارزيابي ريسك پيش از زايمان سندرم داون..دكتر محمد مهدي طاهري امين

شيوع IgGعليه هليكوباكتر.... دكتراميرحسين سيزپوشان/ دكترالهه هوده/ دكترعطيه اعظمي/ دكترفريده سياوشي/ دكترصادق مسرت

تشخيص آزمايشگاهي لژيونلادر نمونههاي محيطي..... دكترحميدرضا هنرمند

كمبود روي:ضرورت تشخيص .دكترمحسن مداح

نقش تريگليسريددر بيماريهاي قلبي- عروقي.......دكترعادل منتظري

اندازهگيري سيكلوسپورين در سطح خون............. لاله خدادادي

گزارش يك مورد آسكاريس دهاني........... دكتر محمدجواد غروي/ سميه عليزاده

مصاحبه.../..... دكتر اعتماد مقدم

اخبارآزمايشگاهي. دكتر محمدجواد غروي

      نتيجهي ارزيابي اقلام آزمايشگاهي

 

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>