ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

Cortisol

ACTH

Cushing's disease (pituitary tumor making ACTH)

افزایش

افزایش

Adrenal tumor

افزایش

کاهش

"Ectopic" ACTH (ACTH made by a tumor outside the pituitary, usually in the lung)

افزایش

افزایش

Addison's disease (adrenal damage)

کاهش

افزایش

Hypopituitarism

 

 

است   RIA برای این هرمون   بهتر از     IRMA        البته روش

AFP

این پروتئین عمده ی جنین است.خیلی ازمشخصات فیزیکی-شیمیائی آن شبیه  آلبومین است.از تومورمارکرها بشمارمی آید.درتشخیص هپاتوسلولر کارسینوما  وبرخی از  تومورهای بیضه  همراه با  

HCG

 درخواست می شود.این پروتئین بطور گذرا  در حاملگی و خیلی از بیماریهای کبد نیز بالا میرود .درخواست آن در  حاملگی

 انجام  Open Spina Bifidaو  Down برای غربالگری سندرم

می شود(.به قسمت آزمایش های آبستنی مراجعه شود).

 

 

Albumin

نزدیک یه دوسم پروتئین خون را تشکیل میدهد.در کبد سنتز می شود.در بیماریهای کبدو نیز در بیماریهای کلیه ( در صورت دفع بیش از حد) و همچنین در اثر سوء تغذیه  کاهش پیدا میکند. مقدار نرمال بر حسب سن متغیر است:

 

 

0 min-1 month:

29-55 g/L

1-4 months:

28-50 g/L

5 months-1 year:

39-51 g/L

>1 year:

35-50 g/L

َAldolase

 

آنزیم آلدولاز برای ارزیابی دیستروفی ماهیچه ها آزمایش می شود است.

  

Alkaline Phosphatase

آلکا لن فسفاتاز (فسفاتاز قلیایی)  

 

برای ارزیابی ییماریهای کبد و استخوان درخواست می شود.در کودکان ,بالغین و در آبستنی هاا

 400 IU/L

 ممکن است افزایش یابد.  افزایش غیر طبیعی آن در: فعالیت استئوبلاستیک استخوان (مانند متاساستاز استخوانی و بیماری

 وPaget's

بیماری انسدادکبد و سرطان برونش دیده می شود.,

-

َََAlpha 1 antitrypsin

  در سیروز کبدی ارثی در کودکان وتشخیص زودرس  آمفیزم (در شش ها) بزکسالان-زیر 40 سال  درخواست می شود.رویهمرفته دربیماریهای حاد و مزمن,سندرم استرس ,بدخیمی ها ,آبستنی و      تجویز ترکیبات استروژنی افزایش می یابد.ولی در سوء تغذیه-کاشکسی-سندرم نفروتیک ,بیماریهای ریوی و  ضایعات شدید کبد کاهش می بابد.


ALA(Alanine Aminotransferase)

این آنزیم بهمراه آنزیمهای دیگر برای ارزیابی وضعیت کبد درخواست می شود.چون این آنزیم عمدتا ویژه کبد است افزایش آن آن دربیماریهای  کبدی ارزش بیشتری دارد.

 

Ammonia

 

آمونیاکَ

 

افزایش آمونیاک در: سندرم

واختلال مادزادی چرخه اوره  Reye's

وبیماریهای شدید کبد دیده می شود.رابطه ی ناچیزی با آنسفالوپاتی با منشا کبدی دارد.در بررسی کومای نوزادان نیز در خواست می شود.

ANA)  Anti Nuclear Antibody(

 

: آنتی بادی ضد هسته:

 

این آزمایش نقش راهنما و کمکی دارد و تفسیر آن با همراه با نشانگان بیماری میسر است.تیتر پایین آن در افراد سالم نیز پیدا می شود.تیتر آن در بیماریهای عفونی و سرطانها اندکی افزایش می یابد.

 

در بیماریهای اتو ایمون دارای  تیتر بالاست ولی گاهی منفی نیز دیده می شود.در هنگام گزارش نتیجه مثبت

(طرح) آن باید نوشته شود.در بیمارها  طرحهای ویژه یافت می شود.چنانچه طرحهای هموژنPattern

 و هیستون پیدا می شود.dsDNA, nDNA, DNPدر هنگام  وجود   Rimو  

 

تیتربالا دربیماری لوپوس اریتریماتوز دیده می شود.تیترپایین در لوپوس و بیماریهای  مفصلی پیدا می شود. هنگامی که طرح اسپکلت یا( داندانه یا منقط) مشاهده گردد,دلیل بر این است که

                            پروتئین داخل هسته که با آنتی بادی  وصل شده است فاقدهیستون است.                   

                Sm, RNP, Scl-70, SSa, SSb,برای مثال از

و نیزاز سییستم (آنتی ژن/آنتی بادی) های دیگر که هنوز مشخص نشده اند می توان نام برد. رویهم رفته       و شوگرن یافت می شود.Sicca complex و باتیتر بالا در: اسکلرودرم MCTD و SLE         در                                       

در صورتیکه تیترهای پائین در بیماریهای بافت پیوندی دیده می شودد.

 

َ

Amylase

 

آمیلاز:

 

این آنزیم در پانکراتیت و در اختلال های حاد شکم (مانند انسداد روده,سوراخ شدن روده و انسداد صفراوی)و نیز بیماریهای کلیه ,پس از مورفین,ورم غدد بزاقی, ماکروآمیلازمیا(افزایش ماکرو آمیلازخون) و کتو اسیدوز دیابتی ,افزایش می یابد.گاهی نیز با وجود پانکراتیت ,مقدار آن درپلاسما طبیعی نشان می دهد.در اوریون(نوع-اس) زیادمی شود. مقدار آن در کودکان تا دوبرابر برگسالان است.  

Normal: 36-128 U/L(بزرگسالان)

ANCA

 

آنتی بادی ضد سیتوپلاسم نتروفیل

 

آنتی بادیهای زیر دراین آزمایش ممکن است درسیتوپلاسم یافت شوند:

 

Anti P-ANCA
C-ANCA
anti-MPO
anti-PR3

 

 Anti DNA

Reference ranges 0-34 IU/mL

0-34 IU/mL (negative)
35-55 IU/mL (equivocal)
>55 IU/mL (positive)


Anti Gliadin

 

برای تشخیص بیماری سلیاک انجام می شود.

مقدار نرمال:

 < 10.0 U/mL

 

آنتی بادیهای غده تیروئید

 

Thyroid antibodies

 

) غیرطبیعی باشد, TSHو T3, T4 وقتی غده تیرویید بزرگ شود ویا هرمونهای وابسته به آن (مانند

 

این تستها مطرح می شوند.برای تشخیص تفریقی با تیروییدیت های دیگر نیز درخواست می شود.در موارد اتوایمون  ناوابسته به تیرویید نیز آزمایش می شوند:مانند لوپوس اریتریماتوز سیستمیک,آرتریت روماتویید,یا کم خونی پرنسیوز.زیرا در مبتلایان به این بیماریها امکان درگیری تیرویید در هر زمان نیز  هست. 

 

Thyroid Antibody

Acronym

Present in:

When ordered:

Other Facts

Thyroid peroxidase antibody

TPOAb

Hashimoto’s thyroiditis; Graves’ disease

When patient has symptoms suggesting hypothyroidism; when doctor is considering starting a patient on a drug therapy, such as lithium, amiodarone, interferon alpha, or interleukin-2, that has associated risks of developing hypothyroidism when TPOAb are present

Has been associated with reproductive difficulties, such as miscarriage, pre-eclampsia, premature delivery, and in-vitro fertilization failure 

Thyroglobulin antibody

TgAb

Thyroid cancer; Hashimoto’s thyroiditis

Whenever a thyroglobulin test is performed to see if the antibody is present and likely to be interfering with the test results; since the thyroglobulin test will be ordered at regular intervals after thyroid cancer treatment, TgAb will also be ordered at regular intervals

 

Thyroid stimulating hormone receptor antibody

TRAb

Graves’ disease

When patient has symptoms of  hyperthyroidism; to monitor effectiveness of anti-thyroid therapy

 

در بانوان باردار که سابقه بیماریهای تیرویید اتوایمون دارند وحتی بیماریهای اتوایمون دیگر داشته اند,در ابتای بارداری و همچنین در  آخر های آبستنی نیاز یه آزمایش ,آزمایش آنتی بادی های  تییرویید دارند. زیرا آنی بادی ها می توانند  وارد جفت شوند  و باعث گرفتاری کم کاری یا پرکاری تیرویید  برای جنین یا نوزادشوند.معمولا اگر در مبتلایان به گرفتاریها ی اتوایمون دیگرکه نشانگانی از نارسایی تیرویید و یا مشکل تولید مثل در زنان و مردان وجود داشته باشد, پزشگ نیز از این تستها کمک می گیرد. hether the baby.

تفسیر نتیجه آزمایش:

آنتی بادی های تیرویید به میزان اندک ویا کم  دربیمارهای گونه گون تیرویید و نارساییهای  اوتوایمون( مانند دیابت (نوع 1),آرتریت روماتویید,کم خونی پرنیسیوز و بیماریهای خودایمنی عروق کلاژن) یافت می شود.اما در بیماریهای خود ایمنی تیرویید مانند هاشیموتو و گریوزافزایش چشمگیری دارد.درمورد تفسیر تستهای آنتی بادی تیروئید باید گفتکه به تنهایی ارزش چندانی ندارند مگر پزشک معالج با نشانگان بالینی بیمار تطبیق یافته ببیند,زیرا تعدادی از افراد (بویژه زنان) سالم نیز دارای چنین آنتی بادی هستند.مساله دیگر حساسیت و ویژه گی روشهای گونه گون است. بدینروی برای پرهیز از ایجاد توهم ,پی گیریهای چنین آزمایشهایی برای بیماران باید با روشهای یکسان و در یک آزمایشگاه مشخص انجام شود. 

Apolipoprotein A-1

َApolipoprotein A-I (apoA-I) is the primary protein constituent of HDL

 

Apolipoprotein B-100

 

این آزمایش همراه با آزمایشهای دیگر چربی برای پیشگیری از بیماریهای قلب مانند آترواسکلروز و

انجام می شود.البته معمولا این آزمایش CAD

هنگامی درخواست می شود که بیمار هابپرلیپبدمی فامیلی و یا سابقه ی بیماری قلبی داشته باشد.یا اینکه دارای  تریگلیسرید زیاد داشته باشد که نتوان

را محاسبه کرد. LDL

 

 

ملاحطه: بعض از همکاران هردوی آ پو- آ و آپو-ب را باهم آزمایش می کنند که محاسبه نسبت آ/ب جالب است زیرا اگر این نسبت کم باشد ریسک بیماری بیشتر است.   


 

 

ASO

 

آزمایشی است  برای   دستیابی به پادگن  ضد یکی از آنتی ژنهای استرپتوکوک ینام " استربتولیزین  او" است.امروزه دیگر مانند سی سال پیش از این آزمایش  استقبال نمی شود.آن زمان برای همه ی ورم های گلو این آزمایش را انجام می دادند.اکنون برای ودم حاد گلو دیگر قابل استفاده نیست و کشت در این باره تست انتخابی است.اما ممکن است بر کمک در تشخیص برای موارد زیر از این ازمایش نیز استفاده شود:  

اگر پزشک احتمال بدهد که شاید بیماردر این اواخر به یک عفونت استرپتوکوکی مبتلا شده است و تشخیص داده نشده است. همچنین برای درتشخیص  تب روماتیسمی که ممکن است یک هفته پس از عفونت استرپتوکوکی عارض شود ,که کشت حلق نیز منفی است,می تواند کمک کننده باشد.

 

 

AST(  :یاSGOT)

(Aspartate Aminotransferase)

 این آنزیم ,نسبت به آسیب های سلولهای کبدی خیلی حساس است.بدین روی این  آنزیم راهمراه با  

ALT

 درخواست می شود.ولی معیار اختصاصی برای کبد نیست.  در آزردگی ماهیچه های قلب و عضلات مخطط نیز بالا می ر رود.   همولیز سرم باعث افزایش خیلی زیاد جواب می شود. 

 

 

Australian Antigen

مراجعه شود به  آنتی ژنهای هپاتیت

 

 

Bone marrow aspiration

 

آزمایش مغز استخوان

 

درصد سلولهای موجود در استخوان

 


سلول

0-1 سال

1-5 سال

سال5 - بزرگسالان

Blasts

1.0-4.0

0.0-4.0

0.0-5.0

Promyelocytes

0.0-2.0

0.0-2.0

1.0-8.0

Myelocytes

1.0-5.0

1.0-3.5

5.0-19.0

Metamyelocytes

7.0-15.0

7.0-15.0

13.0-22.0

Band Neutrophils

9.0-19.0

9.0-19.0

12.0-34.0

Neutrophils

22.0-36.0

22.0-39.5

7.0-30.0

Eosinophils

1.0-3.0

0.0-3.0

0.0-7.0

Basophils

0.0-1.0

0.0-1.0

0.0-1.0

Lymphocytes

38.0-56.0

36.0-58.0

3.0-17.0

Monocytes

0.0-2.0

0.0-3.0

0.0-6.0

Plasma Cells

0.0-1.0

0.0-1.0

0.0-1.0

R.E. Cells

0.0-2.0

0.0-2.0

0.0-2.0

Proerythroblasts

0.0-1.0

0.0-1.0

1.0-8.0

Erythroblasts

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright © 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>